กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

(ข)  ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

(ค)  ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยการตรวจพิจารณาวินัย

(ง)  ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

(จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

(ฉ)  ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(ช)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ

(ซ)  ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(ฌ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ

งานคดีของรัฐ

(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย