• พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

กลุ่มกฏหมายและคดี

  • Home
  • กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข)  ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค)  ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยการตรวจพิจารณาวินัย
(ง)  ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ)  ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ)  ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย