กลุ่มงานในสังกัด

กลุ่มงานในสังกัด

โครงสร้างการบริหาร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๖  ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขต ดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มอำนวยการ

๒. กลุ่มนโยบายและแผน

๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล

๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน

และข้อ  ๗. ให้ส่วนราชการสำนักงานเขต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

(ค)  ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

(ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

(จ)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

(ฉ)  ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

(ช)  ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

(ซ)  ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

(ฌ)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

๒. กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก)  จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

(ข)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ

(ค)  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ

นโยบายและแผน

(ง)   ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด

การศึกษา

(ค)  ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ง)  ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

(จ)  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย

๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

(ข)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

(ค)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

(ง)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์

(จ)  ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ

งานบริหารสินทรัพย์

(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย

๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก)  วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

(ข)  ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

(ค)  วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ

ลาออกจากราชการของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ง)  ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

(จ)  จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

(ฉ)  จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

(ช)  ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก

บัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ

(ซ)  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ

 

(ฌ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย

๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก)  ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

(ข)  ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

(ค)  ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ

(ง)  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

(จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ

(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

(ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย

๗. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

(ค)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา

(ง)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(จ)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา

(ช)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา

(ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย

๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

(ข)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

(ค)  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

(ง)  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ

นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

 

(จ)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

(ฉ)  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร

นารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียน

(ช)  ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

(ซ)  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(ฌ)  ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

(ญ)  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

(ฎ)  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ฏ)  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษา ให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน

(ข)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับผลผลิต หรือเป้าหมายที่กำหนด

(ค)  ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง

(ง)  ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด

(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑  โดยให้เพิ่มอีก ๑ กลุ่ม คือ

๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

(ข)  ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

(ค)  ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยการตรวจพิจารณาวินัย

(ง)  ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

(จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

(ฉ)  ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(ช)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ

(ซ)  ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(ฌ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ

งานคดีของรัฐ

(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย