กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

(ข)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

(ค)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

(ง)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์

(จ)  ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ

งานบริหารสินทรัพย์

(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย