• พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

  • Home
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ)  ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์