• พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

กลุ่มอำนวยการ

  • Home
  • กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค)  ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ)  ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช)  ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ)  ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย