กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

(ค)  ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

(ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

(จ)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

(ฉ)  ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

(ช)  ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

(ซ)  ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

(ฌ)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย