ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา