นโยบายและยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
Vision and Development Strategy
The Secondary Education Service Area Office
Phranakon Si Ayutthaya

      ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะที่เป็นกลไกในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ปรับตัวให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้การ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระบบที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาคุณภาพ นักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าพเจ้านายสุชีพ  บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในฐานะประธานในการขับเคลื่อนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทุกภาคส่าน ร่วมกันวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบันและสังเคราะห์เป็นแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ดำเนินงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรคุณภาพ (Quality Organization) ผู้เรียนเป็นพลโลก (World Citizen) บริหาร         จัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Management) ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา บูรณาการจัดการศึกษากับทุกหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะคุณภาพสู่มืออาชีพ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาที่มี มาตรฐานอย่างทั่วถึง
๔. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเป็นองค์กรยุคใหม่ บริหารจัดการตามหลักธรรมา

ภิบาล มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะและมีคุณภาพ
๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม
๔. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารงานเชิงบูรณาการ มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยขับเคลื่อนคุณภาพ

ค่านิยมองค์กร(Corporate Values)

Moral = คุณธรรม

Responsible = รับผิดชอบ

Discipline = มีวินัย

Service Mind = ใจบริการ

Cooperate = ประสานความร่วมมือ

 

กลยุทธ์ (Strategy)

               กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
               กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและคุณภาพ
               กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
               กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
(Development Strategy The Secondary Education Service Area Office
Phranakon Si Ayutthaya)

                โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุก ด้านที่เกิดขึ้น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นองค์กรยุคใหม่ ทันสมัย มีการพัฒนาคุณภาพที่ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจุบัน โดยใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ส่งเสริมให้องค์กร สถานศึกษาน้อมนำหลักการของ“ศาสตร์พระราชา” “ระเบิดจากข้างใน, เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา, การมีส่วนร่วม”       จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดำเนินการ ภายใต้กรอบความคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา รูปแบบ 4 G’s Model ซึ่งมีองค์ประกอบ สำคัญ ๓ ส่วนคือ การบริหารจัดการเชิงระบบ กระบวนการพัฒนา และระดับการพัฒนา การบริหารจัดการเชิงระบบ นั้น ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุงแก้ไข) ด้วยการมีส่วนร่วม (Participation) ใช้ระบบ      ดิจิทัล (Digital) นวัตกรรม (Innovation) และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่เป็นองค์ประกอบ สนับสนุนคุณภาพ คุณลักษณะและทักษะผู้เรียน (3R8Cs) มีการประเมินผลการพัฒนา ๓ ระดับ ได้แก่ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ดังภาพประกอบข้างล่างนี้