ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อำนวยการเขต

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุชีพ บุญวงษ์