• พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

ข้อมูลสารสนเทศ

  • Home
  • ข้อมูลสารสนเทศ

ไฟล์เอกสารข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ (ไฟล์ PDF) Download PDF
การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.พระนครศรีอยุธยา Download PDF

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ที่ โรงเรียน ตำแหน่ง รวม 
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
1 อยุธยาวิทยาลัย 1 4 5
2 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 4 5
3 อยุธยานุสรณ์ 1 4 5
4 เสนา “เสนาประสิทธิ์” 1 4 5
5 บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 1 4 5
6 ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 1 3 4
7 ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 1 2 3
8 บางปะหัน 1 2 3
9 อุทัย 1 2 3
10 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1 2 3
11 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1 ว่าง 1
12 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 1 1 2
13 ผักไห่ “สุทธาประมุข” 1 1 2
14 นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 1 1 2
15 บางซ้ายวิทยา 1 1 2
16 บางไทรวิทยา 1 1 2
17 บางปะอิน 1 1 2
18 ท่าช้างวิทยาคม 1 1 2
19 บางบาล 1 1
20 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1 1
21 บ้านแพรกประชาสรรค์  1 0
22 อุดมศีลวิทยา 1 1
23 ท่าหลวงวิทยานุกูล 1 1
24 หนองน้ำส้มวิทยาคม 1 (รักษาการแทน) 1
25 สาคลีวิทยา 1 1
26 ลาดชะโดสามัคคี 1 1
27 ปากกรานพิทยา 1 (รักษาการแทน) 0
28 มหาราช “ประชานิมิต” 1 (รักษาการแทน) 1
29 ลาดงาประชาบำรุง 1 (รักษาการแทน) 1
 รวม 27 38 65

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2565

 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนสังกัดและระยะทางจาก สพม.พระนครศรีอยุธยา ถึง โรงเรียน

ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางจาก สพม. ถึง โรงเรียน (กม.)
1 อยุธยาวิทยาลัย
2 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 3.2
3 อยุธยานุสรณ์ 2.5
4 เสนา “เสนาประสิทธิ์” 22
5 บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 20
6 ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 42
7 ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 24.6
8 บางปะหัน 21
9 อุทัย 13
10 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 33
11 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 43
12 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 24
13 ผักไห่ “สุทธาประมุข” 31
14 นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 15
15 บางซ้ายวิทยา 41
16 บางไทรวิทยา 28
17 บางปะอิน 31
18 ท่าช้างวิทยาคม 25
19 บางบาล 22
20 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) 29
21 บ้านแพรกประชาสรรค์ 41
22 อุดมศีลวิทยา 15
23 ท่าหลวงวิทยานุกูล 49
24 หนองน้ำส้มวิทยาคม 22
25 สาคลีวิทยา 25
26 ลาดชะโดสามัคคี 35
27 ปากกรานพิทยา 8.3
28 มหาราช “ประชานิมิต” 31
29 ลาดงาประชาบำรุง 30

ที่มา : สำรวจข้อมูลจากสถานศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน
 เล็ก  (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 11
 กลาง  (จำนวนนักเรียนระหว่าง 301 – 1,000 คน) 10
 ใหญ่  (จำนวนนักเรียนระหว่าง 1,001 – 2,000 คน) 3
 ใหญ่พิเศษ  (จำนวนนักเรียนมากกว่า 2,000 คน ขึ้นไป) 5
รวม 29

ที่มา : ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2565

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

จำนวนนักเรียนในสังกัด สพม.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อโรงเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวมทั้งหมด
อยุธยาวิทยาลัย 1,967 2,175 4,142
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1,684 1,403 3,087
อยุธยานุสรณ์ 1,366 1,063 2,429
ปากกรานพิทยา 78 99  – 177
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 917 602  – 1,519
ท่าหลวงวิทยานุกูล 90 61 151
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 461 252 713
ท่าช้างวิทยาคม 168 153 321
บางปะหัน 663 422 1,085
ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 758 580 1,338
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 382 442 824
วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 407 324 731
อุทัย 557 319 876
หนองน้ำส้มวิทยาคม 80 44 124
มหาราช “ประชานิมิต” 61 53 114
บ้านแพรกประชาสรรค์ 115 99 214
บางไทรวิทยา 320 225  – 545
บางบาล 157 132   289
บางปะอิน  “ราชานุเคราะห์ ๑” 1,270 906 2,176
บางปะอิน 249 268 517
อุดมศีลวิทยา 153 88 241
ผักไห่ “สุทธาประมุข” 378 322  700
ลาดชะโดสามัคคี 76 58 134
วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) 146 99 245
ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 393 307 51 751
เสนา “เสนาประสิทธิ์” 1,064 1,029  2,093
สาคลีวิทยา 79 127 206
ลาดงาประชาบำรุง 31 21  – 52
บางซ้ายวิทยา 280 312  – 592
รวมทั้งหมด 14,350 11,985 51 26,386

ที่มา : ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2565

ตารางแสดงกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 อยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา
2 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา
3 อยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา
4 เสนา “เสนาประสิทธิ์” สพม.พระนครศรีอยุธยา
5 บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สพม.พระนครศรีอยุธยา
6 ท่าเรือ “นิตยานุกูล” สพม.พระนครศรีอยุธยา
7 ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” สพม.พระนครศรีอยุธยา
8 บางปะหัน สพม.พระนครศรีอยุธยา
9 อุทัย สพม.พระนครศรีอยุธยา
10 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา
11 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
12 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สพม.พระนครศรีอยุธยา
13 ผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม.พระนครศรีอยุธยา
14 นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สพม.พระนครศรีอยุธยา
15 บางซ้ายวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
16 บางไทรวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
17 บางปะอิน สพม.พระนครศรีอยุธยา
18 ท่าช้างวิทยาคม สพม.พระนครศรีอยุธยา
19 บางบาล สพม.พระนครศรีอยุธยา
20 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม.พระนครศรีอยุธยา
21 บ้านแพรกประชาสรรค์ สพม.พระนครศรีอยุธยา
22 อุดมศีลวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
23 ท่าหลวงวิทยานุกูล สพม.พระนครศรีอยุธยา
24 หนองน้ำส้มวิทยาคม สพม.พระนครศรีอยุธยา
25 สาคลีวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
26 ลาดชะโดสามัคคี สพม.พระนครศรีอยุธยา
27 ปากกรานพิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
28 มหาราช “ประชานิมิต” สพม.พระนครศรีอยุธยา
29 ลาดงาประชาบำรุง สพม.พระนครศรีอยุธยา
30 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.อย.1
31 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สช. ประเภทสามัญศึกษา
32 วัดป่าคาเจริญวิทยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา
33 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ตารางแสดงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตั้งศูนย์ (โรงเรียน)
1 ภาษาไทย โรงเรียนบางปะหัน
2 คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”
3 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
5 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุทัย
6 ศิลปะ

– ดนตรี

– ทัศนศิลป์

– นาฏศิลป์

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
7 การงานอาชีพ

– อุตสาหกรม

– คหกรรม

– เกษตรกรรม

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
8 ภาษาต่างประเทศ

– ภาษาอังกฤษ

– ภาษาฝรั่งเศส

– ภาษาจีน

– ภาษาญี่ปุ่น

– ภาษาเกาหลี

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

– แนะแนว

– ลูกเสือ

– ห้องสมุด

– สภานักเรียน

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
10 ICT และนวัตกรรม

– คอมพิวเตอร์

– หุ่นยนต์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
11 นักเรียนเรียนรวม

– การประกวด/แข่งขันทุกรายการ

โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”