ข้อมูลสารสนเทศ

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ที่ โรงเรียน ตำแหน่ง รวม 
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
1 อยุธยาวิทยาลัย 1 3 4
2 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 4 5
3 อยุธยานุสรณ์ 1 4 5
4 เสนา “เสนาประสิทธิ์” 1 4 5
5 บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 1 4 5
6 ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 1 3 4
7 ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 1 2 3
8 บางปะหัน 1 2 3
9 อุทัย 1 2 3
10 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1 2 3
11 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1 1 2
12 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 1 1 2
13 ผักไห่ “สุทธาประมุข” 1 1 2
14 นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 1 1 2
15 บางซ้ายวิทยา 1 1 2
16 บางไทรวิทยา 1 1 2
17 บางปะอิน 1 1 2
18 ท่าช้างวิทยาคม 1 1 2
19 บางบาล 1 1
20 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1 1
21 บ้านแพรกประชาสรรค์ 1 1
22 อุดมศีลวิทยา 1 1
23 ท่าหลวงวิทยานุกูล 1 1
24 หนองน้ำส้มวิทยาคม 1 (รักษาการแทน) 1
25 สาคลีวิทยา 1 1
26 ลาดชะโดสามัคคี 1 1
27 ปากกรานพิทยา 1 1
28 มหาราช “ประชานิมิต” 1 1
29 ลาดงาประชาบำรุง 1 (รักษาการแทน) 1
 รวม 29 38 67

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565

 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนสังกัดและระยะทางจาก สพม.พระนครศรีอยุธยา ถึง โรงเรียน

ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางจาก สพม. ถึง โรงเรียน (กม.)
1 อยุธยาวิทยาลัย
2 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 3.2
3 อยุธยานุสรณ์ 2.5
4 เสนา “เสนาประสิทธิ์” 22
5 บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 20
6 ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 42
7 ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 24.6
8 บางปะหัน 21
9 อุทัย 13
10 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 33
11 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 43
12 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 24
13 ผักไห่ “สุทธาประมุข” 31
14 นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 15
15 บางซ้ายวิทยา 41
16 บางไทรวิทยา 28
17 บางปะอิน 31
18 ท่าช้างวิทยาคม 25
19 บางบาล 22
20 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) 29
21 บ้านแพรกประชาสรรค์ 41
22 อุดมศีลวิทยา 15
23 ท่าหลวงวิทยานุกูล 49
24 หนองน้ำส้มวิทยาคม 22
25 สาคลีวิทยา 25
26 ลาดชะโดสามัคคี 35
27 ปากกรานพิทยา 8.3
28 มหาราช “ประชานิมิต” 31
29 ลาดงาประชาบำรุง 30

ที่มา : สำรวจข้อมูลจากสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน
 เล็ก  (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 11
 กลาง  (จำนวนนักเรียนระหว่าง 301 – 1,000 คน) 10
 ใหญ่  (จำนวนนักเรียนระหว่าง 1,001 – 2,000 คน) 3
 ใหญ่พิเศษ  (จำนวนนักเรียนมากกว่า 2,000 คน ขึ้นไป) 5
รวม 29

ที่มา : ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2565

 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ห้องเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแยกรายอำเภอ

อำเภอ จำนวน ครู จำนวนนักเรียน ห้องเรียน
  โรงเรียน   ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม  
1. พระนครศรีอยุธยา 4 507 5,040 4,669 9,709 239
2. ท่าเรือ 2 103 1,159 625 1,784 57
3. นครหลวง 2 61 643 363 1,006 33
4. บางปะหัน 1 51 637 344 981 28
5. ภาชี 1 78 832 575 1,407 39
6. วังน้อย 2 75 753 650 1,403 43
7. อุทัย 2 62 659 378 1,037 33
8. มหาราช 1 13 76 43 119 9
9. บ้านแพรก 1 18 150 101 251 12
10. บางไทร 1 32 326 195 521 15
11. บางบาล 1 18 182 128 310 12
12. บางปะอิน 3 157 1,647 1,125 2,772 78
13. ผักไห่ 3 65 616 446 1,062 40
14. ลาดบัวหลวง 1 42 386 292 39 717 24
15. เสนา 3 145 1,241 1,181 2,422 73
16. บางซ้าย 1 32 316 228 544 18
รวม 29 1,459 14,663 11,343 39 26,045 753

ที่มา : สารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ 30 กันยายน 2563

 

ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน
    ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม
1 อยุธยาวิทยาลัย 1,929 2,218 4,147
2 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1,716 1,456 3,172
3 อยุธยานุสรณ์ 1,315 940 2,255
4 เสนา “เสนาประสิทธิ์” 1,151 1,044 2,195
5 บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 1,245 834 2,079
6 ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 1,035 556 1,591
7 ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 832 575 1,407
8 บางปะหัน 637 344 981
9 อุทัย 537 310 847
10 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 404 357 761
11 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 386 292 39 717
12 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 349 293 642
13 ผักไห่ “สุทธาประมุข” 390 249 639
14 นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 411 221 632
15 บางซ้ายวิทยา 316 228 544
16 บางไทรวิทยา 326 195 521
17 บางปะอิน 283 201 484
18 ท่าช้างวิทยาคม 232 142 374
19 บางบาล 182 128 310
20 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) 148 129 277
21 บ้านแพรกประชาสรรค์ 150 101 251
22 อุดมศีลวิทยา 119 90 209
23 ท่าหลวงวิทยานุกูล 124 69 193
24 หนองน้ำส้มวิทยาคม 122 68 190
25 สาคลีวิทยา 55 107 162
26 ลาดชะโดสามัคคี 78 68 146
27 ปากกรานพิทยา 80 55 135
28 มหาราช “ประชานิมิต” 76 43 119
29 ลาดงาประชาบำรุง 35 30 65
14,663 11,343 39 26,045

ที่มา : สารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ 30 กันยายน 2563

 

ตารางแสดงจำนวนสหวิทยาเขต 5 สหวิทยาเขตพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ลำดับที่ สหวิทยาเขต โรงเรียน
1 สหวิทยาเขต “อยุธยามหาปะหันบาลกราน”
Ayutthaya Maha Pahan Ban Kran
1)  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
2)  โรงเรียนบางปะหัน
3)  โรงเรียนปากกรานพิทยา
4)  โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”
5)  โรงเรียนบางบาล
2 สหวิทยาเขต “จอมช้างทัยวังน้ำแพรก”
Chom Chang Thai Wang Nam Phraek
1)  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
2)  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
3)  โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
4)  โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม
5)  โรงเรียนอุทัย
6)  โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
3 สหวิทยาเขต “วิลาดอุดมไทรอินราชา”
Wi Lad Udom Sai In Racha
1)  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
2)  โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
3)  โรงเรียนบางปะอิน
4)  โรงเรียนบางไทรวิทยา
5)  โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
6)  โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
4 สหวิทยาเขต “เรือหลวงภาชีนุสรณ์”
Rua Luang Phachi Nuson
1)  โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
2)  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
3)  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”
4)  โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
5)  โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
6)  โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
5 สหวิทยาเขต “ลาดซ้ายเสนาสุทธาสาโพธิ์”
Lat Sai Sena Suttha Sa Pho
1)  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
2)  โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
3)  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
4)  โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
5)  โรงเรียนสาคลีวิทยา
6)  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
7)  โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

 

ตารางแสดงกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 อยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา
2 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา
3 อยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา
4 เสนา “เสนาประสิทธิ์” สพม.พระนครศรีอยุธยา
5 บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สพม.พระนครศรีอยุธยา
6 ท่าเรือ “นิตยานุกูล” สพม.พระนครศรีอยุธยา
7 ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” สพม.พระนครศรีอยุธยา
8 บางปะหัน สพม.พระนครศรีอยุธยา
9 อุทัย สพม.พระนครศรีอยุธยา
10 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา
11 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
12 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สพม.พระนครศรีอยุธยา
13 ผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม.พระนครศรีอยุธยา
14 นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สพม.พระนครศรีอยุธยา
15 บางซ้ายวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
16 บางไทรวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
17 บางปะอิน สพม.พระนครศรีอยุธยา
18 ท่าช้างวิทยาคม สพม.พระนครศรีอยุธยา
19 บางบาล สพม.พระนครศรีอยุธยา
20 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม.พระนครศรีอยุธยา
21 บ้านแพรกประชาสรรค์ สพม.พระนครศรีอยุธยา
22 อุดมศีลวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
23 ท่าหลวงวิทยานุกูล สพม.พระนครศรีอยุธยา
24 หนองน้ำส้มวิทยาคม สพม.พระนครศรีอยุธยา
25 สาคลีวิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
26 ลาดชะโดสามัคคี สพม.พระนครศรีอยุธยา
27 ปากกรานพิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา
28 มหาราช “ประชานิมิต” สพม.พระนครศรีอยุธยา
29 ลาดงาประชาบำรุง สพม.พระนครศรีอยุธยา
30 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.อย.1
31 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สช. ประเภทสามัญศึกษา
32 วัดป่าคาเจริญวิทยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา
33 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ตารางแสดงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตั้งศูนย์ (โรงเรียน)
1 ภาษาไทย โรงเรียนบางปะหัน
2 คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”
3 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
5 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุทัย
6 ศิลปะ

– ดนตรี

– ทัศนศิลป์

– นาฏศิลป์

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
7 การงานอาชีพ

– อุตสาหกรม

– คหกรรม

– เกษตรกรรม

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
8 ภาษาต่างประเทศ

– ภาษาอังกฤษ

– ภาษาฝรั่งเศส

– ภาษาจีน

– ภาษาญี่ปุ่น

– ภาษาเกาหลี

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

– แนะแนว

– ลูกเสือ

– ห้องสมุด

– สภานักเรียน

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
10 ICT และนวัตกรรม

– คอมพิวเตอร์

– หุ่นยนต์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
11 นักเรียนเรียนรวม

– การประกวด/แข่งขันทุกรายการ

โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”