• พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ

  • Home
  • ประกาศผลการคัดเลือกโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการจัดป…

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ TikTok ประจำเดือนมีนาคม ในหัวข้อ “มีวินัย”

ผลการประกวดสื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Active Learning ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึก…

ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ TikTok ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในหัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต”

รายละเอียด (ไฟล์ประกาศ) : http…

คู่มือ และวิดีทัศน์การจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)

คู่มือ และวิดีทัศน์การจัดการทด…

การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TiKtok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (ประจำเดือนมกราคม)

ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค…

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด “สื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ Active Learning”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนครูผู้ส…

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่มือการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรร…