• พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

ผลการประกวดสื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Active Learning ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึก…

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึก…

ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ TikTok ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในหัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต”

รายละเอียด (ไฟล์ประกาศ) : http…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะดิจิทัล การสร้าง Application โดย Appsheet

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์…

คู่มือ และวิดีทัศน์การจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)

คู่มือ และวิดีทัศน์การจัดการทด…

การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TiKtok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (ประจำเดือนมกราคม)

ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัค…

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” เนื่องในวันครู พ.ศ. 2566

  16 มกราคม วันครู คำขวัญ…